کمباین هاروستر
كمباين هاروستر : اين ماشين تركيبي كه براي برداشت محصولات كشاورزي بكار مي رود داراري ساختمان پيچيده اي مي باشد و عمليات چيدن و تميز كردن محصولات كشاورزي در طول اين ماشين صورت مي گيرد. اين ماشين داراي قسمت هاي اصلي زير مي باشد: 


1 - واحد چيدن محصول (‌برش )


2-واحد تغذيه محصول به داخل دستگاه ( انتقال )


3-واحد جدا سازي ( جدا سازي دانه از ساير قسمت ها مانند كاه و كلش در غلات يا برگه ها در ذرت )


4-واحد پاك كردن بذر ( تفكيك بذر از كاه و كلش و ... )


5-مخزن ( در برخي مدل ها مخزن وجود ندارد و دانه هاي و محصول به يك مخزن جداگانه منتقل مي شوند. )

همه واحد هاي فوق الذكر در انواع كمباين های هاروستر كه براي برداشت محصولات مختلف به كار مي رود با شكل و طرز كار و مكانيزم متفاوت وجود دارند. در برخي از انواع با كمي تغيير در يك كمباين هاروستر مي توان آن را براي برداشت محصول ديگري آماده كرد. كمباين هاروستر ها در دو نوع كششي و خودگردان وجود دارند كه نوع خود گردان آن متداول تر است. اين دستگاه در ايران و برخي نقاط جهان به كمباين معروف است.


كمباين های هاروستر  بر حسب نوع محصولي كه برداشت مي كنند متفاوتند و عبارتند از :

كمباين برداشت غلات ( گندم و جو و كلزا و ... )  
كمباين برداشت ذرت  


كمباين برداشت برنج
كمباين برداشت پنبه 

كمباين برداشت چغندرقند ( در دو نوع كششي و خود گردان )
كمباين برداشت سيب زميني
كمباين برداشت نيشكر 


 ؟؟؟؟؟