تنظیم کمباین و رفع ایرادهای آن در برداشت گندم:


 هنگامی که دانه های گندم سخت شدند و دیگر با ناخن تقسیم نمی شدند و رطوبت دانه ۱۴٪ شد، هنگام درو می باشد . برای برداشت باید از کمباین های که معاینه فنی شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ریزش بیشتر از ۵٪ نداشته باشند .  

تنظیمات کمباین برای گندم در زیر آمده است:

  

دور خرمن کوب              1000- 700 دور در دقیقه

فاصله خرمن کوب            14-10 میلیمتر

اندازه غربال کاه               19-16 میلیمتر

اندازه الک دانه                7-4 میلیمتر

شدت باد پنکه                  800- 600 دور در دقیقه

فاصله هلیس                    14- 12 میلیمتر

سرعت فلکه                    20 -10 درصد بیشتر از سرعت خطی کمباین

 

  جدول رفع ایرادهای کمباین:


 افت دانه در اثر ضربه وارده به خوشه قبل از عمل برش 

1- سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا با سرعت حرکت کمباین تطبیق نماید


  گندم در جلو تیغه برش جمع شده و در نتیجه منجر به ریزش خوشه در دستگاه برش می گردد   

1- چرخ و فلک را ضمن اینکه کاملاً به پایین می آورید به طرف جلو ببرید به طوری که محصول بریده شده بیرون نریخته و به طرف حلزون بالابر هدایت شود

2- ارتفاع دستگاه درو را تقلیل دهید به طوری که طول محصول بریده شده برای هدایت به هلیس مناسب باشد


طول محصول بریده شده یکنواخت نبوده و ساقه ها پاره شده اند   

1- تمام قسمتای آسیب دیده انگشتی و تیغه ها را تعویض نمایید تا محصول یکنواخت بریده شود تیغه های خم شده را صاف کرده ، انگشتی و تیغه را دوباره آزمایش و در صورت لزوم تنظیم نمایید

2- گره ها را طوری تنظیم کنید که ضمن این که تیغه به آسانی حرکت می کند جای بازی زیادی نداشته باشد

۳-پلیت های مربوطه را طوری قرار دهید که بین انگشتی و تیغه فاصله نباشد 


علوفه هرز و سنبل ها دور چرخ و فلک می پیچند    

1- چرخ و فلک را کاملاً به طرف جلو برده به پایین بیاورید سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا محصولی که دارای علوفه هرز است به سفره پلانفرم بریزد


حمل ساقه توسط چرخ و فلک       

1- ضمن تقلیل سرعت چرخ فلک تطبیق سرعت آن سرعت حرکت کمباین را بررسی کنید ، چنگک ها را در انواع انگشتی دار به طور عمودی تنظیم کنید .


محصول غیرمنظم وارد سیلندر کوبنده می شود

1- ارتفاع چرخ و فلک جلو و کشیدگی زنجیر دستگاه هدایت کلش را تصحیح نمایید


سیلندر کوبنده غیرمنظم کار کرده و بار زیاد وارد می شود        

1- تسمه انتقال دهنده نیرو را تنظیم کرده تا از یکسوات آن جلوگیری شود ، سرعت حرکت را تقلیل دهید .

2- فاصله را طوری تنظیم کنید که دانه ها به طور کامل از خوشه جدا شوند .

3- دور موتور کمباین توسط متخصص مربوطه تنظیم گردد . به کمک واحد مربوطه دور سیلندر کوبنده را اصلاح کنید .


کزل دانه های جدا نشده در خوشه   

1- مقدار رطوبت محصول را آزمایش کنید . محصول باید کاملاً رسیده باشد .

2- دور سیلندر کوبنده را افزایش دهید البته افزایش دور طوری باشد که ضمن این که دانه کاملاً جدا می شود موجب خرد شدن آن نشود

3- سرعت حرکت کمباین را افزایش دهید

4- فاصله را کاهش دهید تا قدرت کوبیدن افزایش پیدا کند

5- دستگاه درو را آزمایش کنید که عیب و نقص فنی نداشته باشد


در مخزن ، مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد   

1- سرعت دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید و یا فاصله کوبنده و ضد کوبنده را اصلاح کنید.


وجود مواد خارجی و خار در مخزن دانه       

1- دور بادبزن را زیاد کنید

2- با دریچه های مربوطه جهت وزش باد را درست تنظیم کنید

3- منافذ الک ها را کمی ببندید

4- فاصله سیلندر کوبنده و زیر سیلندر کوبنده را بیشتر نمایید و دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید

5- نوسان الک ها را چک کنید


 افت دانه در الک   

1- مقدار باد را بیشتر کرده و روزنه الک ها را بیشتر باز کنید

2- دور بادبزن را کاهش داده و دریچه های باد را تنظیم کنید

3- روزنه الک بالایی را بازتر کرده و فاصله کوبنده و ضد کوبنده را کمتر کنید


مقدار کاه موجود در مخزن زیاد است

1- دنباله الک بالایی را طوری قرار دهید که از شیب آن کاسته شود و روزنه های الک را کمی ببندید

2- دور بادبزن را افزایش دهید

3- فاصله کوبنده و ضد کوبنده را کاهش داده و یا دور سیلندر کوبنده را کم کنید


در مخزن مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد    

1- روزنه های الک بالایی و پایینی را بیشتر باز نمایید

2- سرعت حرکت کمباین را زیاد نمایید

3- فاصله سیلندر و ضدکوبنده را تنظیم کنید


کلش به طور منظم از کمباین خارج نشده و جلو کاه برها تجمع می کنند    

1- کشش تسمه ای منتقل کننده نیرو به شافت مربوط به کاه برها را کنترل نماید

2- سرعت حرکت شافت اصلی را افزایش دهید


افت دانه در کاه برها      

1- سرعت حرکت را کم کرده و طول کاه برها را افزایش دهید

2- سفره جلوی کاه برهای مایل را ببندید

3- سطح رویی کاه برها را کاملاً تمیز کنید


عمل برش ضعیف است   

1ـ نگاهدارنده تیغه ها را دوباره تنظیم کنید .

2ـ تیغه را تمیز کنید .

3ـ میله های انگشتی را در حالت مستقیم تر قرار دهید .

4ـ تیغه های خراب را تعویض نمایید .

5ـ مواد زاید و  خارجی و آشغالهایی که جمع شده ، جمع آوری و پاک نمایید .


تپه به طور ناگهانی متوقف می گردد  

1ـ مواد زاید و آشغال هایی را که جمع شده جمع آوری و پاک نمایید .

2ـ میله های انگشتی که خراب شده اند را تعویض نمایید .

3ـ کشش تسمه انتقال حرکت تیغه را تنظیم کنید . 


محصولات خوابیده یا کج ، خوب و مناسب برداشت نمی شود .     

1ـ فاصله بین میله های بلند کننده های دانه را تنظیم نمایید .

2ـ انگشتی های پروانه را در حالت مورب قرار دهید .

3ـ محصول را از جهت دیگر برداشت نمایید .

4ـ فنرهای شناور را تنظیم کنید .

5ـ پرانه را مقداری به سمت جلو تنظیم کنید .


آشغال و مواد زاید در نوک مقسم ها جمع می شوند        

1ـ به وسیله ی تنظیم کشویی مقسم ها را در حالت بالاتری تنظیم کنید .

2ـ از مقسم های مخصوص استفاده کنید .

3ـ چنانچه لازم شد محافظ یا حائل و یا سینی زیر دستگاه برش را تعویض نمایید .


دستگاه برش خیلی آهسته بالا می رود            

1ـ تسمه پمپ هیدرولیک تنظیم شود .

2ـ روغن هیدرولیک اندازه گیری و در صورت نیاز مخزن را باید بمقدار مورد لزوم پر کرد .

3ـ باید فشار روغن هیدرولیک کنترل گردد .


چرخ و فلک می خواهد از حرکت باز ایستد     

1ـ مقدار کمی کشش کلاچ لغزنده را تنظیم کنید .

2ـ سطوح کشویی پولی های تغییر دهنده دور را روغنکاری کنید دقت شود بیش از اندازه روغنکاری نشود . (تسمه (V) شکل نباید روغنکاری و گریسکاری گردد)

3ـ کابل کنترل دور چرخ و فلک را عوض کنید .


دستگاه برش در زمین مسطح تر از عرض نیست         

1ـ مهره های نگاهدارنده را که در روی محفظه خوراک دهنده قرار گرفته اند شل کره و سپس به وسیله ی آنان دستگاه برش را تنظیم کنید تا در یک سطح موازی با زمین قرار گیرد .

2ـ باد لاستیکها را کنترل نمایید .


کلاچ دستگاه برش درگیر نمی شود .

1ـ تنظیم تسمه کلاچ دستگاه برش کنترل گردد

2ـ پولیهای کلاچ دستگاه برش کنترل گردد .


عدم تغذیه یکنواخت دستگاه 

1ـ با توجه به وضعیت محصول و متناسب با آن نسبت به تنظیم ارتفاع مارپیچ اصلی نیز اقدام شود .

2ـ وضعیت و حالت انگشتی های پروانه و دور آن را تنظیم نمایید.

3ـ نسبت به وضعیت محصولات پروانه را عمودی تر تنظیم نمایید.

4ـ زنجیر استوانه خوراک دهند یا زنجیر کلش کش را تنظیم کنید .

5ـ نگاهدارنده یا ضامن محفظه خوراک دهنده را نسبت به وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید .


مارپیچ اصلی می خواهد از حرکت باز ایستد تا گیر کند   

1ـ مارپیچ را به وسیله پره ها به عقب برگردانید و مواد را بیرون آورید .

2ـ کلاچ لغزنده مربوطه را در وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید .


محصولات بدور سرشافت پروانه جمع می شوند            

1ـ برگردان های داخلی را به مرکز دستگاه برش نزدیکتر نمایید و در صورت امکان کمی بالاتر .


محصولات بدور لوله انگشتی های چرخ و فلک جمع می شوند     

1ـ چرخ و فلک را بالا ببرید .

2ـ انگشتی های چرخ و فلک را کمی بیشتر بجلو خم کنید .

3ـ دور پروانه را با سرعت حرکت کمباین هماهنگ نمایید .


در پایین ترین وضعیت انگشتی های چرخ و فلک به تیغه گیر می کند         

1ـ چرخ و فلک را بلند کنید ، در صورت امکان بوسیله پیچ رگلاژ جک چرخ و فلک را بلند کنید .


سنگ زیاد برداشته می شود          

1ـ تعداد بلند کننده های محصول را کاهش دهید .

2ـ از برداشت محصولات غیر ضروری و خیلی کوتاه خودداری گردد . (محصولات خمیده و خوابیده باید به وسیله ی بلند کننده ها ، بلند شوند) 


سنگها و سایر مواد خارجی موجب خرابی قطعات کوبنده می شوند

1ـ سنگ گیر را زود به زود تمیز کنید .

2ـ در زمینهای سنگلاخ محصولات کم ارتفاع و غیرضروی را برداشت نکنید .


دور کوبنده کم و زیاد می شود یا نامنظم است :

1ـ پولی و فنر سیلندر را که کشش تسمه انتقال نیرو را کنترل می کند دوباره تنظیم کنید .

2ـ موتور را چک کنید .


تاب خودرن یا ساییدن بیش از اندازه تسمه        

1ـ آشغال و مواد زاید را از پولی پاک نمایید مخصوصاً از پولی تغییر دور .

2ـ سطوح لغزنده پولی های تغییر دور را تمیز و گریسکاری نمایید .

3ـ در صورتیکه تسمه ها روغنی شدند با محلول صابون بشویید.

4ـ دستگاههای مختلف کمباین را در دور کم موتور به حرکت درآورید و سپس موتور را به حداکثر دور برسانید .

5ـ کشش تسمه را کنترل کنید و در صورت لزوم محکم کنید .


خرمنکوب یا کوبنده ضعیف عمل می کند یا خوب کار نمی کند      

1ـ فاصله چند کوبنده و کوبنده را کمتر کنید .

2ـ دور یا سرعت سیلندر را زیادتر کنید .

3ـ تنظیمات اولیه یا ضد کوبنده را انجام دهید (اگر لازم باشد)

4ـ قطعات تاب خورده کوبنده را تعمیر یا تعویض کنید .

5ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را در قسمت ورودی و خروجی تنظیم کنید

6ـ از قطعات و یا تجهیزات مخصوص خرمنکوب استفاده کنید . (اگر لازم باشد)

7ـ اگر لازم شد صفحات مقعر شکل کوبنده را درگیر کنید


شکستگی دانه      

1ـ دور استوانه یا سیلندر را کاهش دهید .

2ـ فاصله بین سیلندر و نیم سیلندر را افزایش دهید .

3ـ دور سیلندر را برای محصولات معین کاهش دهید ، البته با استفاده از تجهیزات اختیاری (زنجیر).

4ـ صفحات مقعر شکل را خلاص کنید .

5 ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید و از الک هایی که دارای سوراخ های سایز بزرگتر هستند استفاده کنید .

6ـ کشش زنجیره و الواتور را تنظیم کنید .


کاه برها گیر کرده یا افت دور پیدا کرده و با چراغ روشن می شود .          

1ـ دور شافت کاه برها را تنظیم کنید .

2ـ کشش تسمه انتقال حرکت یا نیرو به کاه برها را تنظیم کنید .

3ـ کاه برها یا شانه های آنها را از موادی که جمع شده تمیز کنید.


عدم تغذیه یکنواخت الک ها 

1ـ کف سینی دانه و محصول تمیز گردد .

2ـ سیم های قسمت محفظه آماده سازی محصول که ممکن است کج شده باشند ، راست گردند .


سینی الک می کوبد           

1ـ گرد و خاک و آشغال جمع شده را از محفظه پنکه پاک کنید .

2ـ تمام پیچ و مهره های نگهدارنده سینی الک را دوباره محکم کنید.

3ـ اجزایی که الک ها را نگهداری می کنند خوب محکم کنید .

4ـ پاتاقانها و بلبرینگهای سینی را تعویض کنید .


جمع شدن زیادی مواد در الک ها      

1ـ دور سیلندر را کاهش دهید .

2ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را بیشتر کنید .

3ـ فاصله کوبنده و ضد کوبنده را در انتها بیشتر کنید .

4ـ شکاف یا فاصله منافذ الک ها را تنظیم کنید .

5ـ جریان باد را بیشتر کنید .

6ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید .


همراه دانه پوسته و آشغال وجود دارد

1ـ جریان وزش باد را افزایش دهید .

2ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید .

3ـ سوراخ های الک ها را تنگتر انتخاب کنید .

4ـ از الک های مسطح با سوراخ های کوچکتر استفاده کنید .

5ـ کشش تسمه انتقال دور دستگاه را کنترل و در صورت نیاز تنظیم نمایید .


زیادی مقدار کاه و پوشال یا کاه ریزه در برگشتیها        

1ـ جریان وزش باد را افزایش دهید .

2ـ دهانه الک ها را کم یجمع تر کنید .

3ـ دور استوانه را کاهش دهید .

4ـ در صورت امکان فاصله عقب نیم سیلندر یا ضد کوبنده را تغییر دهید .

5ـ به وسیله ی تنظیم کش تسمه انتقال دور ، دور لازم را کنترل کنید .


زیادی مقدار دانه ها در برگشتیها      

1ـ الک های مسطح را تمیز کنید یا از الک های سوراخ پهن تر استفاده کنید .

2ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید .


زیادی مقدار مواد زائد و سبز در برگشتیها      

1ـ دستگاه برش را تا حد امکان بالا ببرید ، بلند کننده های دانه باید محصول را از مواد زائد و سبز جدا سازند .

2ـ دهانه عقب الک را کمی تنگتر کنید .


دانه از پوست جدا نمی شود

1ـ دور سیلندر را افزایش دهید .

2ـ فاصله بین نیم سیلندر به سیلندر را کمتر کنید .

3ـ دو صفحه مقعر شکل اولیه را درگیر سازید .

4ـ اگر درگیر ساختن در صفحه اولیه نتوانستند رفع نقص نمایند بقیه صحات را نیز درگیر سازید .

5ـ منتظر باشید تا محصول خوب رسیده و آماده برداشت گردید.

6ـ تنظیمات اولیه ذکر شده در مورد ضد کوبنده یا نیم سیلندر را کنترل و در صورت لزوم مجدداً آن را تنظیم کنید .


الواتور مسدود می شود (چراغ افت دور مربوط به پاک کننده و الواتور برگشتی ها روشن می شود)       

1ـ دریچه کف الواتور را باز کنید و مواد و اجسام را پاک کرده ، همچنین قسمت گلویی مارپیچ را باز نمایید . کمباین را با باز بودن دریچه بحرکت درآورید تا الواتور و مارپیچ کاملاً تمیز گردند .

1ـ امکان دارد مشکل با تنظیم و کشش زنجیر الواتور رفع گردد .

2ـ سعی گرد از تجمع زیاد مواد و برگشتنی بیش از اندازه مواد جلوگیری شود .

3ـ تسمه ایکه الواتورها را بحرکت درمی آورد تنظیم گردد .


تخلیه مخزن دانه خوب کار نمی کند و یا کلاً از کار افتاده است .   

1ـ کشش تسمه (V) را تنظیم کنید .

2ـ کشش تسمه اصلی و تسمه انتقال نیرو به مارپیچ های تخلیه مخزن دانه را دوباره تنظیم کنید .

3ـ مهره چرخ دنده مخصوص مارپیچ تخلیه مخزن دانه را عوض کنید .

4ـ پره های اشتباه خم داده شده مارپیچ را دوباره بصورت دقیق خم کنید .

5ـ کشش زنجیر انتقال نیروی مارپیچ تخلیه را در آخر لوله تخلیه تنظیم کنید .